ANBI informatie Stichting Our House

Stichting Our House

Naam: Stichting Our House
Fiscaal nummer: 853587437
Registratie KvK: 59648406
Bankrekening: NL40 RABO 0319 7308 32

Contactgegevens
Stichting Our House
Prinses Irenelaan 236
2285 GC Rijswijk
06-41187336

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Ton Henskens
06-54792367
thenskens@hotmail.com

Vice Voorzitter:
Gerrit Vriezen
Vicevoorzitter@stichting-ourhouse.nl

Penningmeester:
Carla de Jong
06-43626157
roncarlalotte@gmail.com

Secretaris:
Esther van de Kamp
06-30281639
evvandekamp@hotmail.com

Algemeen bestuurslid:
Diny Sonneveldt
06-12993221
dinysonneveldt@kpnplanet.nl

Algemeen bestuurslid:
Miranda Rennings
miranda.rennings@stichting-ourhouse.nl
06-41187336

Algemeen bestuurslid:
Greet Houtman
zoet-hout@outlook.com
06-51984777

Algemeen bestuurslid:
Mario Alkemade
marioalkemade66@gmail.com
06-36167399

Algemene informatie

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, mits het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.

Doelstelling
 • Het zonder winstoogmerk oprichten, beheren, exploiteren en in stand houden van de woonvoorziening Our House in de gemeente Rijswijk voor en ten behoeve van in beginsel vijftien jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel autisme.
 • Het verlenen van zorg, of het inkopen van zorg bij een erkende zorgaanbieder, ten behoeve van de bewoners van Our House.
 • Het behartigen van de daarmee samenhangende belangen van de bewoners.
 • De integratie en acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking (bewoners) door midden in de samenleving van en gesitueerd tegen de grens van Rijswijk en Delft een wooninitiatief Our House te hebben. Hierdoor kunnen bewoners van Our House en de woonwijken er omheen door middel van de Stichting gezamenlijk een veel breder maatschappelijk verantwoord draagvlak creĆ«ren en ervan genieten. En voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.
De Stichting Our House tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
 • Het (doen) ontwikkelen van bouwplannen
 • Het aangaan en/of beĆ«indigen van overeenkomsten met zowel overheidsinstanties als andere rechtspersonen.
 • Het scheppen en in stand houden van een gunstig woon- en leefklimaat voor de bewoners van Our House, opdat zij zo zelfstandig mogelijk afgestemd op hun wensen en mogelijkheden kunnen leven en wonen.
 • Het scheppen van voorwaarden tot overleg met de medezeggenschap van de bewoners en hun ouders, verzorgers, mentoren, curatoren en/of bewindvoerders.
 • Het voeren van overleg en het sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders over de invulling van de dienstverlening aan de bewoners, alsmede de kwaliteit van zorgverlening.
 • Het werven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en overheid om bovenstaande mogelijk te maken.
 • Alle andere wettelijke activiteiten en middelen, welke voor het doel van de stichting nuttig en bevorderlijk kunnen zijn.
  De stichting heeft geen winstoogmerk.
Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting Our House ontvangen geen beloning. Daarnaast heeft de stichting niemand in loondienst.

Jaaroverzichten Stichting Our House

2022

Ouder

ANBI informatie
Stichting de Vrienden van Our House

Stichting de Vrienden
van Our House

Naam: Stichting de Vrienden van Our House
Fiscaal nummer: 857613777
Registratie KvK: 68838794
Bankrekening: NL28 RABO 0320 5517 74

Contactgegevens
Stichting de Vrienden van Our House
Prinses Irenelaan 236
2285 GC Rijswijk
06-41187336

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Ton Henskens
06-54792367
thenskens@hotmail.com

Penningmeester:
Carla de Jong
06-43626157
roncarlalotte@gmail.com

Secretaris:
Esther van de Kamp
06-30281639
evvandekamp@hotmail.com

Algemeen bestuurslid:
Diny Sonneveldt
06-12993221
dinysonneveldt@kpnplanet.nl

Algemeen bestuurslid:
Miranda Rennings
miranda.rennings@stichting-ourhouse.nl
06-41187336

Algemeen bestuurslid:
Greet Houtman
zoet-hout@outlook.com
06-51984777

Algemeen bestuurslid:
Mario Alkemade
marioalkemade66@gmail.com
06-36167399

Algemene informatie

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, mits het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.

Doelstelling
 • Het verlenen van hulp en steun aan de in de gemeente Rijswijk gevestigde Stichting Our House.
De Stichting de Vrienden van Our House tracht haar doel te bereiken door:
 • Het ondersteunen van voorzieningen, activiteiten en evenementen, welke niet (geheel) bekostigd kunnen worden uit subsidies of andere bronnen.

De stichting heeft geen winstoogmerk

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting de Vrienden van Our House ontvangen geen beloning. Daarnaast heeft de stichting niemand in loondienst.

Jaaroverzichten Stichting de Vrienden van Our House

 

Vriendjes worden?

Word een Vriend van Our House bouw mee aan het thuis
waar ruimte is voor dromen en wensen!